Kasutustingimused

HyBa kasutustingimused (PDF) kehtivad alates 13.11.2023

HyBa kasutustingimused reguleerivad HyBa teenuste üldiseid tingimusi, samuti HyBa veebilehe, mobiilirakenduse (selle olemasolul) ning iseteeninduse kasutamise korda. Kasutustingimused laienevad kõikidele isikutele, kes külastavad veebilehte (sh iseteenindust) või kasutavad HyBa teenuseid. Kasutustingimuste kehtiv versioon on avaldatud HyBa veebilehel.

MÕISTED

Hyba on krediidiandja BB Finance OÜ (äriregistri kood 11306564), kes pakub HyBa teenuseid.

Hyba teenus on veebilehe www.hyba.ee kaudu pakutav finantsteenus või muu teenus.

Hinnakiri on veebilehel avaldatud teave HyBa teenustega seotud tasumääradest.

Iseteenindus on veebilehel asuv virtuaalne keskkond HyBa teenuste haldamiseks ja teenustega seotud infovahetuseks.

Kasutaja on mis tahes isik, kes kasutab HyBa teenuseid või külastab veebilehte.

Konto on iseteeninduses kasutajale avatud virtuaalne konto HyBa teenuse haldamiseks.

Veebileht on HyBa-le kuuluv internetilehekülg domeeninimega www.hyba.ee koos selle alla kuuluvate alamdomeenidega, sh lehekülgedega, mille juurde pääseb mobiilirakendusega (selle olemasolul). Veebilehe kasutajamugavuse huvides kasutatakse seal veebiküpsiseid, millega seotud info on leitav veebiküpsiste teabelehel.

 1. ÜLDINE TEAVE
   
  1. Veebilehte külastades, iseteenindusse sisenedes või mobiilirakendust kasutades kinnitab kasutaja nõustumist käesolevate kasutustingimustega ja kohustub neid järgima. Keelatud on veebilehe, iseteeninduse või mobiilirakenduse kasutamine ebaseaduslikul eesmärgil, vastuolus heade kommetega või viisil, mis võib HyBa-le või kolmandatele isikutele kahju tekitada. Kasutaja vastutab veebilehel, iseteeninduses või mobiilirakenduses tehtud toimingu eest ning selleks kasutatava seadme ja internetiühenduse turvalisuse eest.
  2. Veebileht, iseteenindus, mobiilirakendus ja nendega seotud õigused (sh „HYBA“ kaubamärgi kasutamise õigus) kuuluvad HyBa-le. HyBa eeldab, et kasutajad austavad HyBa autoriõigusi, järgivad intellektuaalset omandit reguleerivaid õigusakte ning hoiduvad HyBa-le kuuluvate õiguste kuritarvitamisest. Veebilehe, iseteeninduse ja mobiilirakenduse sisu volitamata kasutamine võib rikkuda HyBa õigusi, mistõttu selle avalik või äriline kasutamine on lubatud üksnes HyBa kirjalikul nõusolekul. Kahtluse korral tuleb enne HyBa-le kuuluva sisu või kaubamärgi kasutamist pöörduda loa saamiseks HyBa poole.
  3. HyBa võib igal ajal ilma eelneva teavituseta muuta veebilehe, iseteeninduse või mobiilirakenduse funktsionaalsusi, kujundust ja sisu – need on kasutajatele kättesaadav sellisena „nagu on“.
  4. Veebilehe, iseteeninduse ja mobiilirakenduse kasutamine võib olla ajutiselt takistatud hooldus- või arendustööde tegemiseks või tehniliste tõrgete tõttu. HyBa teavitab võimalusel suurematest riketest ning hooldus- ja arendustöödest, kuid ei garanteeri nende keskkondade katkestusteta toimimist ega vastuta kasutamise piirangutest või sisu mittevastavusest tekkida võiva kahju eest.
  5. Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes lähtutakse veebilehel avaldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja hinnakirjast, samuti muust HyBa-ga sõlmitud kokkuleppest (nt HyBa teenuse aluseks olevast lepingust). Kasutustingimuste ja HyBa-ga sõlmitud muu kokkuleppe vastuolu korral juhindutakse viimasest.

 2. TEENUSTE OSUTAMISE PÕHIMÕTTED

  1. HyBa lähtub lepinguvabaduse põhimõttest ning jätab endale õiguse otsustada, kellele ja millistel tingimustel osutatakse HyBa teenuseid.
  2. HyBa teenuste osutamise käigus kasutajatelt saadud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena tähtajatult. Isikuandmete kaitseks rakendatakse üldtunnustatud turvanõudeid (nt krüpteeritud andmeside, regulaarne andmete varundamine, tulemüüri rakendamine, logide säilitamine jms). Konfidentsiaalsuse nõudeid võidakse täpsustada isikuandmete töötlemise põhimõtetes või HyBa teenuse aluseks olevas lepingus.
  3. HyBa teenuse kasutamiseks või lepingu sõlmimiseks peab kasutaja esitama HyBa poolt soovitud teabe ja dokumendid, tuvastama enda isikusamasuse ning aktsepteerima HyBa kasutustingimusi.
  4. Isikusamasuse tuvastamiseks peab kasutaja ennast tuvastama HyBa poolt aktsepteeritud viisil. Iseteenindusse sisenemiseks rakendab HyBa elektroonilisi ja riiklikult tunnustatud isikutuvastuse meetodeid.
  5. Kasutaja võib iseteenindust kasutada üksnes isiklikult ja enda nimel. Kasutaja nõustub, et kõik tema nimel iseteeninduses tehtud toimingud kehtivad HyBa suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele.
  6. HyBa võib võimaldada iseteenindusele või sarnasele keskkonnale ligipääsu ka juriidilistele isikutele eeldusel, et juriidiliste isikute nimel tegutsevad kasutajatena nende seaduslikud esindajad. Nimetatud juhul vastutab juriidiline isik enda nimel tegutsevate kasutajate tegevuse eest samaväärselt nagu enda tegevuse eest. Ühise esindusõiguse korral loetakse juriidilise isiku nimel tehtud toiming õigeks ka juhul, kui selle on teinud vähemalt üks tema esindaja. Erandid käesolevas punktis toodud reeglitest on võimalikud üksnes kokkuleppel HyBa-ga.
  7. HyBa võib kasutajale avada iseteeninduses konto, kui see on vajalik HyBa teenuse haldamiseks või sellega seotud arveldusteks. Konto ei ole arvelduskonto ja HyBa ei paku makseteenuseid (makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse tähenduses).
  8. Kontole raha kandmiseks vajalikud makserekvisiidid nähtuvad iseteeninduses ning HyBa teenuse eest väljastatud arvel. Kontole tehtavate ülekannetega seotud kulud kannab kasutaja. Kontol oleva raha kättesaamiseks annab kasutaja vastava korralduse iseteeninduses või muul HyBa-le aktsepteeritaval viisil.
  9. HyBa tagab, et kasutaja kohustuste täitmiseks teostatud maksed on nähtavad iseteeninduses. Kasutaja tagab, et tema kohustuste täitmiseks HyBa-le kantav raha on legaalse päritoluga ja selle käsutamiseks ei ole piiranguid. Kontol oleva raha eest HyBa eraldi intressi ei maksa.
  10. HyBa võib arvutada ja iseteeninduses kuvada maksimaalse limiidi, mille ulatuses on HyBa valmis kasutajat krediteerima või muul viisil finantseerima. Limiidi arvutamiseks teeb HyBa kasutaja kohta päringuid avalikesse andmebaasidesse, tuginedes sealt saadud infole või kasutaja poolt esitatud täiendavale teabele.
  11. Lisaks limiidi arvutamiseks tehtavatele päringutele võib HyBa oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks kontrollida regulaarselt kasutaja poolt esitatud või tema kohta teadaolevat infot ning vajadusel taotleda kasutajalt lisateavet või esitatud andmete uuendamist.
  12. HyBa võib põhjendatud juhtudel piirata osaliselt või täielikult HyBa teenuse kasutamist või lõpetada kasutajaga sõlmitud lepingulised suhted. Piirangud lõpetatakse 5 päeva jooksul arvates hetkest, mil piirangu aluseks olev asjaolu on ära langenud ja HyBa-le aktsepteeritaval viisil tõendatud. HyBa võib piiranguid kohaldada või lepingu erakorraliselt lõpetada näiteks järgmistel asjaoludel:
   1. HyBa-l on alust kahelda kasutaja või tema nimel tegutseva isiku poolt esitatud andmete õigsuses või täielikkuses;
   2. kasutaja keeldub andmete esitamisest või uuendamisest, mis takistab või raskendab HyBa-l oma õigusaktidest tulenevate kohustuste või riskijuhtimisega seotud ülesannete täitmist (sh kui kasutajaga ei ole võimalik pikema aja vältel kontakteeruda);
   3. HyBa-l on kasutaja või temaga seotud isiku suhtes rahapesu või terrorismi rahastamise, organiseeritud kuritegevuses osalemise või pettuse (sh identiteedi kuritarvitamise) kahtlus;
   4. ilmneb, et kasutaja või tema nimel tegutsev isik on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt;
   5. HyBa-l on alust kahelda, et kasutaja kohustuste täitmiseks HyBa-le kantud raha ei ole legaalse päritoluga või puudub õigus selle käsutamiseks;
   6. ilmneb, et kasutaja on riikliku taustaga isik või sellise isiku perekonnaliige või lähedane kaastöötaja (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses);
   7. kasutaja või tema nimel tegutsev isik on tekitanud HyBa-le (sh HyBa-ga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale äriühingule) kahju või kahju tekkimise reaalse ohu;
   8. HyBa-le on teada asjaolu, millest võib mõistlikult järeldada, et kasutaja ei suuda või ei kavatse täita oma kohustust HyBa ees;
   9. kasutaja või tema nimel tegutsev isik on rikkunud muid olulisi kohustusi HyBa või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu ees;
   10. HyBa-le ilmneb iseteeninduse või mobiilirakenduse kasutamisega seotud pettus või väärkasutuse oht;
   11. HyBa-le laekub info kasutaja pankroti, likvideerimise, registrist kustutamise, piiratud teovõime või surma kohta;
   12. muul õigusaktidest tuleneval alusel või pädeva haldusorgani nõudmisel.
  13. HyBa teenuseid pakutakse eeldusel, et puuduvad eelnevalt loetletud alused piirangute kohaldamiseks või lepingu erakorraliseks lõpetamiseks. Kasutaja kinnitab ja vastutab selle eest, et HyBa teenuse taotlemisel ja kasutamisel ning HyBa-ga lepingu sõlmimisel ja täitmisel ei esine asjaolusid, mis võivad tingida piirangute rakendamise või lepingu erakorralise lõpetamise.
  14. Kasutaja nõustub, et HyBa teenustega seotud arved edastatakse üksnes elektroonilisel viisil kasutaja poolt avaldatud e-posti aadressile ning iseteeninduse vahendusel. Paberkandjal arveid HyBa ei väljasta.
  15. HyBa võib kehtestada kasutajale või HyBa teenuste osutamisele täiendavaid nõudeid, täpsustades neid HyBa teenuse aluseks olevas lepingus, veebilehel, iseteeninduses, mobiilirakenduses või HyBa klienditoe vahendusel.

 3. TEADETE EDASTAMINE

  1. HyBa ja kasutaja suhtlevad omavahel eesti keeles, võimalusel ka vene või inglise keeles. HyBa tagab veebilehel oleva teabe kättesaadavuse vähemalt eesti keeles. Kui HyBa on avaldanud veebilehel võõrkeelset teksti, juhindutakse eesti ja võõrkeelse teksti vastuolude korral eestikeelsest versioonist.
  2. Kui HyBa võib kasutaja elektroonilisi kontaktandmeid kasutada otseturustuseks ja pakkumiste edastamiseks, on kasutajal õigus sellest igal ajal keelduda, edastades HyBa-le vastava teate või järgides pakkumises sisalduvaid juhiseid.
  3. HyBa teenustega seotud teateid edastatakse posti või sidevahendi teel (e post, telefon), iseteeninduse vahendusel või veebilehe kaudu. HyBa loeb õigeks kontaktandmed, mille kasutaja on HyBa-le avaldanud. Kui kasutaja jätab oma kontaktandmete muudatusest HyBa-le teatamata, loetakse kasutajale edastatud teated kätte toimetatuks nende saatmisel viimati teadaolevatele kontaktandmetele.
  4. Kasutaja edastab HyBa-le teateid taasesitamist võimaldavas vormis elektrooniliselt, paberkandjal või muul kokku lepitud viisil. Teated tuleb edastada veebilehel viimati avaldatud kontaktandmetel. HyBa võib nõuda, et kasutaja saadaks õigusliku tähendusega teated iseteeninduse vahendusel või iseteeninduses viimati avaldatud e-posti aadressilt või digitaalselt allkirjastatuna.
  5. E-posti teel saadetud teated loetakse kätte toimetatuks, kui on laekunud kinnitus e-kirja kättesaamise kohta või kui e-kirja saatmisest on möödunud 1 tööpäev. Tavaposti teel saadetud teated loetakse kätte toimetatuks, kui teate kättesaamise kohta on laekunud kirjalik kinnitus või kui teate postitamisest on möödunud 5 tööpäeva.
  6. Kasutaja informeerib HyBa-t koheselt kõikidest olulistest asjaoludest, mille suhtes võib mõistlikult eeldada HyBa põhjendatud huvi. Kasutaja poolset informeerimist eeldavad näiteks järgmised asjaolud:
   1. muutuvad kasutaja või tema esindaja andmed (nimi, elu- või asukoht, kontaktandmed);
   2. ilmneb asjaolu, mis võib käesolevate kasutustingimuste kohaselt tingida HyBa teenusega seotud piirangute rakendamise või lepingu erakorralise lõpetamise;
   3. HyBa-le on laekunud ekslikult või alusetult kantud summad;
   4. kasutaja suhtes on algatatud pankroti-, likvideerimis- või saneerimismenetlus, võlgade ümberkujundamise menetlus või olulise mõjuga kohtu- või täitemenetlus;
   5. ilmneb ebatavaline tõrge iseteeninduse kasutamisel või oht, et kasutaja nimel kasutab iseteenindust selleks õigustamata isik.
  7. Informeerimiskohustus ei laiene registreerumata kasutajatele (nt veebilehe külastajatele, kes ei ole kasutanud iseteenindust või muid HyBa teenuseid).

 4. MUU OLULINE TEAVE

  1. HyBa võib kasutustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest kasutajaid veebilehe ja iseteeninduse vahendusel vähemalt ühe kuu ette. Kui kasutaja ei nõustu kasutustingimuste muudatustega, võib ta eelnimetatud perioodi jooksul HyBa-ga sõlmitud lepingud üles öelda, täites eelnevalt kõik lepingutest tulenevad kohustused.
  2. Lepingute lõppemisel võib HyBa sulgeda ligipääsu iseteenindusele ja HyBa teenustele. Kui kontole laekunud rahalised vahendid ületavad kasutaja kohustuste täitmiseks vajalikku summat, kannab HyBa enammakstud summad kasutajale üle 30 päeva jooksul arvates lepingute lõppemisest.
  3. Kui HyBa-l on kohustus kanda kasutajale rahasumma, siis tehakse ülekanne HyBa poolt valitud või HyBa-le teadaolevale kasutaja arvelduskontole Eestis tegutsevas krediidiasutuses. Väljamakstavast summast võib HyBa pidada kinni kõik sissenõutavaks muutunud maksekohustused või teenustasud, mis tulenevad HyBa hinnakirjast, õigusaktidest või HyBa-ga sõlmitud mis tahes lepingust. Kui kontol olevad rahalised vahendid on kolmanda isiku poolt õiguslikul alusel arestitud, teeb HyBa ülekande arestitud summat ületavas osas.
  4. Tarbija (füüsilisest isikust kasutaja) võib HyBa-ga sõlmitud finantsteenuse lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Lepingust taganemise avaldus tuleb esitada HyBa-le kirjalikult, digitaalselt allkirjastatuna või iseteeninduse kaudu. Taganemise korral peab tarbija tagastama kõik, mis ta on HyBa teenuse kasutamiseks saanud.
  5. Võimalikud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidluste ja kaebuste lahendamisel juhindutakse veebilehel avaldatud kliendikaebuste lahendamise alustest.
  6. Tarbija võib vaidluse või kaebuse korral küsida nõu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon 620 1707; epost info@ttja.ee; koduleht https://www.ttja.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks seal tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni, mille menetlusreeglid on kättesaadavad veebilehel https://komisjon.ee. Sidevahendi abil sõlmitud lepingutest tulenevad kaebused saab tarbija esitada ka veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil https://ec.europa.eu/odr.
  7. Kui vaidluse kohtuväline lahendamine ebaõnnestub, lahendatakse vaidlus Eesti õiguse alusel Harju Maakohtus, kui kasutajaga sõlmitud kokkuleppest või õigusaktidest ei tulene teisiti. See kohtualluvus kehtib ka juhul, kui kasutaja asub elama välisriiki või viib sinna oma tegevus- või asukoha või kui kasutaja tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada.
  8. HyBa üle teostavad järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; telefon 668 0500; e-post info@fi.ee; koduleht https://www.fi.ee) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon 620 1707; e-post info@ttja.ee; koduleht https://www.ttja.ee).

Raha pangakontole hetkega

HyBa CREDIT võimaldab sul taotleda krediidilimiiti kuni 10 000 € ulatuses. Intressi maksad vaid kasutatud summalt.

Haldustasud puuduvad!

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.