Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise põhimõtted (PDF) on kehtiv alates 05.10.2023

Käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete (edaspidi põhimõtted) eesmärk on selgitada, millistel põhimõtetel BB Finance OÜ töötleb Sinu isikuandmeid.

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad meie poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kohta, sh. isikuandmete kohta, mis on meile teada enne käesolevate tingimuste jõustumist, kui Sa oled avaldanud soovi meie teenuse kasutamiseks või kui Sa juba kasutad või oled kasutanud meie teenust.

1. Kes me oleme ja kuidas meiega kontakteeruda

Käesolevates põhimõtetest „meie“, „me“ viitab BB Finance OÜ-le.

BB Finance OÜ on Sinu isikuandmete vastutav töötleja, kes määrab Sinu isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid selleks, et pakkuda Sulle meie teenuseid.

Meie kontaktid on:

BB Finance OÜ (reg.nr. 11306564)

Aadress: Pronksi 19, 10124 Tallinn E-post: info@hyba.ee

Telefon: +372 600 2021

Veebileht: https://hyba.ee/

Kui Sul on küsimusi selle kohta, kuidas me Sinu isikuandmeid kogume, salvestame, jagame või kasutame või kui Sa soovid kasutada mõnda oma seadusest tulenevat õigust, võta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil andmekaitse@bbfinance.ee.

2. Kellele käesolevad põhimõtted kohalduvad?

Käesolevad põhimõtted kohalduvad igale füüsilisele isikule, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või kellel on mis tahes muu suhe meiega.

Eelkirjeldatud isikule viidatakse käesolevates põhimõtetes kui „Sinu“, „Su“.

Oluline info:

 • käesolevad põhimõtted kehtivad ka siis, kui Sul on meiega seotud toodete ja teenuste lepingud lõppenud;
 • kuna meil on õigus käesolevaid põhimõtteid igal ajal muuta, siis loeme Sind nendega nõustunuks, kui oleme saatnud Sulle vastava teavituse;
 • me ei avalda Sinu kohta kogutud teavet kellelegi ega kogu andmeid muudel eesmärkidel, kui on käesolevates põhimõtetes määratud;
 • kuna käesolevad põhimõtted sisaldavad olulist teavet mh. Sinu õiguste ja kohustuste kohta, palume lugeda neid hoolikalt ja suhtuda neisse täie tõsidusega.

Käesolevates põhimõtetes sätestamata küsimuste korral juhindume asjakohastest õigusaktidest, milleks mh. on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), isikuandmete kaitse seadus (IKS), krediidiandjate-ja vahendajate seadus (KAVS), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) ning järelevalveasutuse juhised.

3. Andmed, mida me Sinu kohta kogume

Kogume Sinu kohta andmeid lepingute sõlmimisel ja teenuste kasutamisel otse Sinult ja välistelt allikatelt ning need kogutavad andmed jagunevad erinevatesse kategooriatesse.

Näited Sinu andmete kategooriatest, mida me töötleme:

Isikusamasuse tuvastamise ja kontaktandmed

Nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, sh. kodakondsus, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, suhtluskeel.

Finantsandmed

Sissetulekute ja väljaminekute andmed, finantskohustused, maksetehingute andmed, pangakonto andmed, laenude ajaloo andmed, Sinu tööhõive ja hariduse andmed , Sinu perekonnaseisu ja varade andmed.

Usaldusväärsuse andmed

Andmed Sinu maksekäitumise ja võlgnevuste kohta, teave kriminaalkorras süüdimõistvate kohtuotsuste või kuritegude kohta, aga ka andmed, mis võimaldavad meil täita oma hoolsuskohustust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning tagada vastavus rahvusvaheliste sanktsioonidega, nt. kas Sa oled riikliku taustaga või sanktsioneeritud isik.

Suhtlust ja seadmeid puudutavad andmed

Video-ja helisalvestised, kui Sa külastad meie kontorit või suhtleme Sinuga telefoni teel. Sinu digitaalsete ja elektrooniliste seadmete info nagu nt. IP-aadressi tuvastamine, millelt Sinu seade meiega ühenduse loob, teave Sinu veebisaidi kasutamise kohta, sh. seadme tüüp, operatsioonisüsteem.

Muud andmed, mida kogume e-posti, sõnumite ning teiste suhtluskanalite kaudu (nt. kui Sa külastad meie veebilehte). Meie veebilehte külastades kasutame „küpsisena“ tuntud tehnoloogiat, mida saab juhtida internetibrauserite kaudu. Täpsema info saamiseks küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta vt. meie küpsiste poliitikat: https://hyba.ee/kupsised/.

Isikuandmed, mille kasutamisega oled nõustunud

Sinu nõusolek lubada meil Sinuga teatud kanalite kaudu ühendust võtta, et pakkuda Sulle asjakohaseid tooteid ja teenuseid.

Muud isikuandmed

Teave Sinu andmetele juurdepääsu, parandamise, piiramise, kustutamise, ülekandmise taotluste ja kaebuste kohta.

4. Kust me Sinu kohta andmeid saame?

Saame Sinu isikuandmeid peamiselt kolmel viisil:

Sinu enda käest – kui esitad meile laenutaotlusi ja edastad lepingu sõlmimiseks kohustuslikku infot või dokumente.

Teenuse osutamisel – kui kasutad meie teenust (nt. Sulle või Sinu poolt tehtud maksete info, laenulepingute ajalugu jms.), meiega suhtlemisel (nt. telefonikõnede salvestised, suhtlus e-post teel).

Teistest allikatest – avalikud ja eraõiguslikud registrid (nt. Rahvastikuregister, maksehäireregistrid, Ametlikud Teadaanded, interneti otsingumootorid jms.).

5. Töötlemise seaduslikkus ja eesmärgid

Olenemata sellest, kas me kasutame andmeid Sinu isikusamasuse tuvastamiseks, laenutaotluse menetlemiseks või Sinu kasutajakogemuse parandamiseks, käsitleme Sinu isikuandmeid alati turvaliselt ja käesolevaid põhimõtteid järgides.

Sinu isikuandmete saamise ja töötlemise seaduslikkus ja õiguslik alus on üks või mitu järgmistest:

Leping – isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks (nt. maksevõimelisuse hindamiseks ja laenuotsuse tegemiseks, lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks jms).

Seadus – andmete töötlemine on vajalik õigusaktides (nt. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, Krediidiandjate-ja vahendajate seadus, Võlaõigusseadus jms.) ettenähtud ülesannete täitmiseks ja õiguste teostamiseks.

Õigustatud huvi – vajadusel on meil õigus töödelda isikuandmeid, kui meie või kolmanda isiku huvid nende andmete töötlemiseks ületavad kaalukalt Sinu huve st. selliste andmete töötlemine ei piira oluliselt sinu põhiõigusi ja vabadusi (nt. meie territooriumil turvakaamerate salvestused isikute ja varade kaitsmiseks). Õigustatud huvi alusel andmete töötlemise osas on Sul õigus esitada igal ajal vastuväiteid. Täpsemalt vaata allpool peatükki „Sinu õigused“.

Nõusolek – meil on õigus paluda Sinult nõusolekut teatavate isikuandmete töötlemiseks selles nõusolekus määratud konkreetsel eesmärgil (nt. nõusolek selle kohta, et me võime saata Sulle teenuste pakkumisi, sh. pakkumisi, mis põhinevad profiilianalüüsil). Kinnitame, et töötleme nõusolekuga antud isikuandmeid üksnes selles ulatuses ja eesmärgil, nagu oli nõusolek antud. Nõusoleku võid igal ajal tagasi võtta. Täpsemalt vaata allpool peatükki „Sinu õigused“.

Alltoodud tabelis oleme kirjeldanud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid (eesmärk, õiguslik alus ja saamise viis).

EesmärkÕiguslik alusTeabe saamise viis
Isikusamasuse tuvastamineRahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus;
Leping;
Nõusolek
Sinu käest
Teistest allikatest
Teenuse pakkumine, sh. Sinu
taotluse ja krediidivõimelisuse
hindamine
Leping;
Krediidiandjate-ja vahendajate seadus;
Võlaõigusseadus;
Õigustatud huvi
Sinu käest
Teistest allikatest
Teenuse osutamisel
Lepinguga seotud
teavitamiskohustuse täitmine
Leping;
Võlaõigusseadus;
Õigustatud huvi
Sinu käest
Teenuse osutamisel
Hoolsusmeetmete
kohaldamine lepingu
sõlmimisel ning
ärisuhte seirel
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus;
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
Sinu käest
Teistest allikatest
Teenuse osutamisel
Võlgnevuse andmete
avalikustamine
Õigustatud huviSinu käest
Teenuse osutamisel
Meie äritegevuse edendamine,
mh toodete ja teenuste
kvaliteedi parendamine,
süsteemide arendamine
Õigustatud huviSinu käest
Teenuse osutamisel
Otseturunduspakkumiste
saatmine (Sinu profileerimine
ja Sulle isikupärastatud
teenuste ning sarnaste
toodete ja teenuste
pakkumine)
Nõusolek;
Õigustatud huvi (sarnaste
toodete ja teenuste
pakkumiseks)
Sinu käest
Teenuse osutamisel
Füüsilise ning andme-ja
infoturbe tagamine
Turvaseadus;
Õigustatud huvi
Teenuse osutamisel
Kohtute, kohtutäiturite,
järelevalveasutuste
päringutele vastamine
Täitemenetluse seadustik;
Tsiviilkohtumenetluse
Seadustik;
Kriminaalmenetluse
Seadustik;
Rahapesu ja
terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus;
Pankrotiseadus;
Füüsilise
Sinu käest
Teistest allikatest
Teenuse osutamisel

6. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused

Profiilianalüüs on sinu isikuandmete automaatne töötlemine, mille käigus muu hulgas analüüsime ja prognoosime sinu eelistusi, käitumist ja hoiakuid. Profiilianalüüsi tulemusel saame pakkuda Sulle sobivamaid tooteid ja teenuseid,

tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist, tuvastada pettusi ning teha automatiseeritud otsuseid (nt. maksevõime hindamine).

Automatiseeritud otsuste (st. otsus Sinu kohta tehakse infotehniliste vahenditega ja ilma inimese sekkumiseta) tegemist kasutame eelkõige selleks, et otsused oleksid tehtud kiiresti, õiglaselt, õigesti ja tõhusalt.

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs põhinevad meile Sinu kohta teada olevatel isikuandmetel, mis on kogutud kas Sinult endalt või teistelt isikutelt kooskõlas käesolevate põhimõtetega.

7. Kellega me jagame Sinu isikuandmeid

Meil on õigus, Sinu nõusolekuta, edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele (eraõiguslikud-, avalik-õiguslikud-, riiklikud registrid ja andmekogud), kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest ja/või see on vajalik Sinuga lepingu sõlmimiseks, selle täitmiseks ja täitmise tagamiseks.

Eeltoodud alusel võime edastada Sinu isikuandmeid muu hulgas alljärgnevatele kolmandatele isikutele:

 • maksevõime hindamiseks ja lepingu sõlmimise otsustamiseks Rahvastikuregistrile, maksehäireregistrile (nt. Creditinfo Eesti AS);
 • lepingu täitmise tagamiseks maksevahendajale, postiteenust pakkuvale asutusele jne.;
 • võlgnevuste sissenõudmiseks või loovutamiseks inkassoteenuste vms. teenuse pakkujatele;
 • meile teenust pakkuvatele isikutele nagu nt. audiitor, IT-, arhiivi-, turundusteenuse-, õigusabiteenuse pakkuja jne;
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks nt. kohtule, kohtutäiturile, prokuratuurile, politseile, rahapesu andmebüroole, järelevalveasutusele jne.

Teavet kolmandate isikute kohta seoses Sinu isikuandmete töötlemise konkreetse eesmärgiga vt. meie „Volitatud töötlejate“ lehelt: https://hyba.ee/volitatud-andmetootlejad/.

8. Kui kaua me Sinu andmeid säilitame?

Sinu kohta ärisuhte jooksul kogutud isikuandmeid säilitame peale ärisuhte lõppemist kooskõlas õigusaktides sätestatud säilitamiskohustustega nõuete koostamiseks, esitamiseks või meie õiguste kaitsmiseks õigustatud huvist lähtuvalt.

Üldjuhul säilitame Sinu isikuandmeid alltoodud tähtaegadest lähtuvalt:

Lepingute sõlmimisel ja täitmisel kogutud isikuandmed – kuni 5 aastat pärast kõikide Sinu lepingute lõppemist ja kui õigusaktidest ei tulene õigust või kohustust säilitada neid andmeid muu tähtaja jooksul.

Turvakaamerate salvestised – kuni 90 päeva, kui õigusaktist ei tulene õigust või kohustust säilitada seda muu tähtaja jooksul.

Juhul, kui meil ei ole enam vajadust isikuandmete säilitamiseks, kustutame või anonümiseerime Sinu isikuandmed viivitamatult.

9. Isikuandmete edastamine kolmandale riigile

Meil on õigus edastada ja säilitada Sinu kohta kogutud isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates kohtades, sh. riikides, kus isikuandmete kaitse ei pruugi olla sama.

Juhul, kui me oleme otsustanud kasutada andmete säilitamiseks väljapool EMP-d asuvat teenusepakkujat, oleme kohustatud tagama, et edasiantavatele isikuandmetele kohaldub EMP-ga võrdväärne kaitse ning edasiandmine on seaduslik.

10. Sinu õigused

Seoses Sinu kohta kogutud ja säilitatud isikuandmetega, on Sul õigus:

 • omada ligipääsu Sinu kohta kogutud isikuandmetele ning saada teavet selle kohta, kuidas ning millistel eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme;
 • taotleda enda kohta kogutud isikuandmete parandamist, kui need on muutunud, ebatäpsed või puudulikud;
 • tutvuda sellega, kuidas Sinu kohta automatiseeritud otsus tehti ning millist mõju see otsus avaldas. Lisaks on Sul õigus sellele, et automatiseeritud töötlusel põhinev hinnang vaadataks läbi automatiseerimata viisil;
 • esitada vastuväiteid andmete osas, mille töötlemine põhineb õigustatud huvil ja/või profiilianalüüsil;
 • saada elektroonilises masinloetavas formaadis koopia sinu esitatud andmetest (andmete ülekantavus), kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui meil puudub õiguslik alus nende andmete töötlemiseks või kui me töötleme Sinu isikuandmeid nõusoleku alusel ja Sa võtad nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks meil on õigus või kohustus Sinu isikuandmeid töödelda (nt. lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks).

Enda õiguste realiseerimiseks, sh nõusolekute tagasivõtmiseks, võid:

 • pöörduda meie kontorisse;
 • pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@bbfinance.ee;
 • esitada digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@hyba.ee;
 • helistada meie klienditeenindusse telefonil +372 600 2021;
 • logida sisse meie iseteeninduskeskkonda ning eemaldada vastavast kastis linnuke;
 • vajutada uudiskirja või pakkumise all olevale lingile.

Vastame Sinu esitatud nõudele või avaldusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvates nõude või avalduse saamisest. Kui vastuse koostamiseks on meil vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, siis võime vastamise tähtaega pikendada.

Isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused soovime lahendada esmalt läbirääkimiste teel.

Sul on alati õigus:

 • esitada Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) kaebus, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine rikub kohaldava õiguse alusel Sinu õigusi ja huve.
 • pöörduda nõudega ka kohtusse.

11. Kuidas me tagame Sinu andmete turvalisuse?

Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutame mitmeid erinevaid meetmeid, sh. krüpteerimist. Kõikidele meie töötajatele ja kolmandatele isikutele, kellele on käesolevate tingimustega lubatud andmete töötlemine, on pandud kohustus järgida asjakohaseid standardeid (sh tehnoloogilisi standardeid) ning kohustus kaitsta ja kohaldada asjakohaseid teabe kasutamise-ja edastamise meetmeid.

12. Käesolevate põhimõtete muudatused

Käesolevate põhimõtete muudatustest teavitame Sind e-posti, lühisõnumi teel või meie iseteeninduskeskkonda sisse logides ja teeme need kättesaadavaks oma veebilehel.

Raha pangakontole hetkega

HyBa CREDIT võimaldab sul taotleda krediidilimiiti kuni 10 000 € ulatuses. Intressi maksad vaid kasutatud summalt.

Haldustasud puuduvad!

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.